Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία έτους 2022

Μάιος 2022

Ιούνιος 2022

Ιούλιος 2022

Αύγουστος 2022

Τα Φαρμακεία λειτουργούν

από 8-2 πρωί και 5-8.30 απόγευμα (χειμερινό)

από 8-2 πρωί και 5.30-9 απόγευμα (καλοκαιρινό)

Η αλλαγή αρχίζει απο την αλλαγή της ώρας