Με την αρ.πρωτ.:Δ.Α.867/Φ30.12/04-10-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας/Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανανεώθηκε για τέσσερα (4) έτη η αρ.πρωτ.:Δ.Α.1644/Φ30.12/05-10-2017 Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους 86,78m3 της εταιρείας «ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε.» με έδρα τον ΑΝΘΟΤΟΠΟ του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ του Νομού ΑΡΤΑΣ (σχετικός Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:6ΖΕΑ7Λ9-766).

Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα κοινοποίηση.