Σε εφαρμογή της 72/109346/17-10-2017 ΥΑ με την οποία τροποποιείται η 290524/3-9-2010 ΥΑ (Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων) παρέχονται οι εξής διευκρινήσεις:

- Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν προβαίνουν σε εκτιμήσεις του βαθμού ωριμότητας των ακτινιδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών και δεν εκδίδουν αποφάσεις έναρξης συγκομιδής για τις ποικιλίες ακτινιδίων που καλλιεργούνται στην περιοχή αρμοδιότητας τους. Επομένως οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, συγκομίζουν χωρίς την έκδοση αποφάσεων έναρξης συγκομιδής καθώς η εν λόγω διαδικασία καταργείται, δηλαδή οι παραγωγοί δεν προσέρχονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας προκειμένου να ζητήσουν με αίτησή τους τη μέτρηση των σακχάρων.
- Οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή ακτινιδίων δεν κάνουν αιτήσεις εκτίμησης βαθμού ωριμότητας , στην Υπηρεσία μας, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια  .
- Σε όλη την επικράτεια η συγκομιδή των ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward   ξεκινάει στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους και η εμπορία τους για την εγχώρια αγορά την 1η Νοεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι η τυποποίηση , συσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή ακτινιδίων πραγματοποιείται εφόσον οι παρτίδες ακτινιδίων έχουν αποκτήσει βαθμό Brix 6,2 ή 15% σε ξηρά ουσία.
Έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια εμπορίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων οι αντίστοιχες παρτίδες θα καταστρέφονται και οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τον κυρωτικό Ν.4235/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη ΔΑΟΚ ΠΕ Άρτας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου (τηλ: 2681364431-32-33-23)