Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι με την Κ.Υ.Α. 140424/17 (ΦΕΚ 814 Β/14-3-2017), η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από την 14η Μαρτίου 2017, τροποποιήθηκε η σχετική νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση υδροληψιών και την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) σε μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με την αδειοδότηση και λειτουργία των υδροληψιών (άδεια χρήσης νερού, ηλεκτροδότηση, κυρώσεις, εγγραφή στο ΕΜΣΥ κ.λ.π).

Σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων υδροληψιών, οι βασικές τροποποιήσεις συνίστανται στις εξής:

  1. Καταργείται η υποχρέωση αίτησης στους οικείους δήμους για εγγραφή στο ΕΜΣΥ.
  2. Η παλαιότητα της χρήσης πρέπει να αποδειχθεί με πρόσθετα στοιχεία για ήδη υποβληθέντες φακέλους (στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτημα για εγγραφή της υδροληψίας στο ΕΜΣΥ μέχρι τις 31.12.2014 και η παλαιότητα δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου) καθώς και για αιτήσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της ΚΥΑ κι έπειτα.
  3. Για όσους αυτοβούλως κινούν τη διαδικασία αδειοδότησης η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο ύψους 150 Ευρώ (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη υποβάλλει αίτημα για εγγραφή στο ΕΜΣΥ). Άλλως, το ύψος του παράβολου ανέρχεται σε 250 Ευρώ.
  4. Στην περίπτωση καταγγελίας ή διαπίστωσης μη αδειοδοτημένης χρήσης νερού προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις (αυξημένα πρόστιμα, σφράγιση κ.λ.π.)

Σημειώνεται πως η βασική διαδικασία σχετικά με την υπηρεσία υποδοχής και το περιεχόμενο του φακέλου παραμένει ως έχει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Άρτας στα τηλέφωνα: 26813 64477, 26813 64478 και 26813 64479