Ανακοινώνεται στους κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός κατοικημένων περιοχών ή σε απόσταση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στους πίνακες αποστάσεων του παραρτήματος του νόμου 4056/2012, ότι στις 4/12/2017 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης  έκδοσης άδειας διατήρησης της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης.

Τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, έχουν και όσοι διατηρούν κτηνοτροφική εγκατάσταση που δεν πληρεί τις ελάχιστες αποστάσεις και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας (π.χ. ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, ποτάμια κ.λ.π.)

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν όσες κτηνοτροφικές:

1) Είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4056/2012, δηλαδή την 12/3/2012.

2) Διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας διακόπτεται με απόφαση Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού.

Σημειώνεται ότι η άδεια διατήρησης δεν τροποποιείται και δεν μεταβιβάζεται.

Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι όμοια με τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης ( έκδοση προσωρινής με ισχύ ενός έτους και στη συνέχεια υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών, έλεγχος από την επιτροπή σταυλισμού και έκδοση της οριστικής αδείας).

Όλες οι λεπτομέρειες αναφέρονται στην αριθμ. 940/81279/4-8-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2741 Β΄).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Άρτας και στα τηλέφωνα 2681364422 (κ. Βαρέλη) και 2681364425 (κ. Σιούλα).