Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτ/κης Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί :

1). 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:Ψ34Χ4653ΠΓ-ΡΗΒ)ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 23-03-2018 & ώρα 14.00    

2). 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής ,επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης ,διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:ΩΚ4Ι4653ΠΓ-ΥΕ2) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 23-03-2018 & ώρα 14.00 

3). 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:63ΕΖ4653ΠΓ-Σ5Λ) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 23-03-2018 & ώρα 14.00

4). 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ3.1.22 «Προστιθέμενη αξία ,ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:9ΝΜΟ4653ΠΓ-Ξ2Τ) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 23-03-2018 & ώρα 14.00