1 .

α) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα  αναγράφεται το παθολογο- ανατομικό

Ποσοστό αναπηρίας ( 67%) και η διάρκεια  ισχύος             ή

    β) Βεβαίωση  εγγραφής  στο μητρώο  επιδοματούχων  του Δήμου για  όσους  λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας  ή στο  μητρώο της  Π. Ε. Άρτας για  όσους λαμβάνουν διατροφικό επίδομα    ή                            

    γ) Απόφαση  Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα στην οποία θα πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% και η διάρκεια ισχύος της.                                                                                                                          

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων  του δελτίου  αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς Δ/νσης του τόπου διαμονής (δίδεται από την Υπηρεσία)                                                                          

4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας  Δ.Ο.Υ.,  φορολογικού έτους 2017.

5. Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας (Προσκομίζεται με την παραλαβή  της κάρτας)

- Σε περίπτωση  έκδοση νέας κάρτας απαιτείται επιπλέον

 Δυο πρόσφατες φωτογραφίες  ή Τρείς πρόσφατες φωτογραφίες  γιαΤυφλούς και άτομα με Β.Ν.Κ.  που δικαιούνται   δελτίο συνοδού