Στις 07-08-2019 αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : Ω0ΣΛ7Λ9-ΘΣΧ) η «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή    μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 3 του Ν.4070/2012, όπως ισχύει σήμερα, για την Π. Ε. Άρτας & για το έτος 2019»

Κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο πρέπει να υποβάλλει σχετική Αίτηση στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. Άρτας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που περιγράφονται αναλυτικά στην ΑΔΑ : Ω0ΣΛ7Λ9-ΘΣΧ.

Με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Οι έδρες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της ΑΔΑ:Ω0ΣΛ7Λ9-ΘΣΧ.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών Αιτήσεων λήγει την 11-09-2019.

Για τα έντυπα των Αιτήσεων & για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. Άρτας, τηλέφωνο 26813-63612.