Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας ανακοινώνεται  ότι έχει εκδοθεί η αριθ.1836/8-9-2021(κωδ. προς. ΑΡ.33.2) (ΑΔΑ:9ΨΦΥ4653ΠΓ-ΥΛΚ) Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράσης (δ) του μέτρου 3.1.9  Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid -19 της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020» όπου η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 30/9/2021 & ώρα 14.00

Περισσότερες πληροφορίες  δίδονται στο Τμήμα Αλιείας –Φλέμιγκ 6 Άρτα.

Τηλ.Επ. 2681364461& 2681364464