Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, αρμόδια για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων στο Νομό, πληροφορεί τα εξής:

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με «τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων» ψηφίστηκε ο Νόμος 4036/27-01-2012 (ΦΕΚ Α 8/2012) « διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». Βάσει του παραπάνω Νόμου πρέπει να καταγραφεί ο επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήστη.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται όλοι οι κάτοχοι νεφελοψεκαστήρων και ψεκαστικών αγρού να προσέλθουν το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου 2013 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ισόγειο, γραφείο 4, Φλέμιγκ 6, 47100 Άρτα, τηλ.: 26813 64458) για την υποχρεωτική καταγραφή των ψεκαστικών τους μηχανημάτων,  συμπληρώνοντας το έντυπο του Απογραφικού Δελτίου, το οποίο ενέχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης.