Μέτρο 311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»,  

Δικαιούχοι:

1.Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών σύμφωνα με τον υπ. αριθ. 3874 Νόμο (ΦΕΚ 151/Α/2010) “Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων”.

2.Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013.

Το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότησης) ανέρχεται στο 60%.

Μέτρο 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »

Δικαιούχοι:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες ανήκουν στους επιλέξιμους κλάδους.

Το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότησης) ανέρχεται στο 60%.

Μέτρο 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

 Δικαιούχοι:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότησης) ανέρχεται στο 60%.

 

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης ανά μέτρο για την Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται σε:

Μέτρο 311: 400.000 €

Μέτρο 312: 500.000 €

Μέτρο 313: 950.000 €

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να υλοποιηθούν στις Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 3 του ΠΑΑ, όπως ορίζονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ.1. ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΙΩΝ

Ξηροβουνίου

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

Ηρακλείας

 

Τετραφυλίας

 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Αγνάντων

 

Αθαμανίας

 

Θεοδωριανών

 

Μελισσουργών

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Πέτα

 

Δ.4. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΖΗΡΟΥ

Ανωγείου

 

Θεσπρωτικού

 

Κρανέας

 

Φιλιππιάδος

Εκτός των Τ.Κ. Φιλιαππιάδος, Πέτρας, Νέας Κερασούντος

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Λούρου

Εκτός των Τ.Κ. Λούρου, Ωρωπού, Στεφάνης

 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά έως 24/5/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στους Φορείς Υποδοχής έως 3/6/2013 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να απευθυνθεί στο γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο τηλέφωνο 2681077115 (κ. Σταμάτη Ανθή, κ. Κωστούλα Ελένη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.