Επισημαίνεται επίσης ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει καταθέσει πρόταση προς το ΥΠΑΑΤ, όπως το μίσθωμα να παρακρατείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την καταβολή των επιδοτήσεων.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να απλοποιήσει τη μίσθωση επιλέξιμων βοσκοτόπων από παραγωγούς έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, η οποία βοηθά τους οικείους Δήμους στην εκτέλεση της διαδικασίας.

Η βάση δεδομένων και τα σχετικά έντυπα έχουν αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στους Δήμους και αφορούν:

• Το έντυπο κατανομής για κάθε κτηνοτρόφο με τα απαιτούμενα στοιχεία για τις κατανεμημένες σε αυτόν επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες εντός του Δήμου.

• Μια αντίστοιχη βεβαίωση καταβολής του σχετικού μισθώματος.

• Μια συγκεντρωτική κατάσταση με την πληροφορία που αφορά στο συνολικό μίσθωμα ανά κτηνοτρόφο για τις κατανεμημένες επιλέξιμες εκτάσεις σε αυτόν.

• Μια συνοπτική κατάσταση αντίστοιχη της προηγούμενης που περιλαμβάνει ανά κτηνοτρόφο, επιπλέον των σχετικών συγκεντρωτικών στοιχείων των μισθωμάτων, τα στοιχεία των Διευθύνσεων κατοικίας και εγκατάστασής του καθώς και τα συγκεντρωτικά στοιχεία των κατανεμημένων επιλέξιμων εκτάσεων σε αυτόν ανά κοινότητα.

• Μια συγκεντρωτική κατάσταση με τη συνολική επιλέξιμη κατανεμημένη έκταση ανά κοινότητα του Δήμου.

Τέλος, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε για τη διαχείριση της πληροφορίας που αφορά στους κτηνοτρόφους με κατανομή επιλέξιμων εκτάσεων σε περισσότερους του ενός Δήμους.