Ανακοινώνεται ότι για τους κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός οικισμών ή σε απόσταση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στους πίνακες αποστάσεων του παραρτήματος του νόμου 4056/2012, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης άδειας διατήρησης εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1) Είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4056/2012, δηλαδή την 12/3/2012.

2) Διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στη ΔΑΟΚ Άρτας μέχρι τις 4/12/2017.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας διακόπτεται με απόφαση Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού.

Σημειώνεται ότι η άδεια διατήρησης δεν τροποποιείται και δεν μεταβιβάζεται.

Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι όμοια με τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης ( έκδοση προσωρινής με ισχύ ενός έτους και στη συνέχεια υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών, έλεγχος από την επιτροπή σταυλισμού και έκδοση της οριστικής αδείας).

Όλες οι λεπτομέρειες αναφέρονται στην αριθμ. 940/81279/4-8-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2741 Β΄).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Άρτας και στα τηλέφωνα 2681364422 (κ. Βαρέλη) και 2681364425 (κ. Σιούλα).