Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:70238)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 11/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Πλήρες κείμενο