Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος  από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ)». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 56.451,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ