Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Επένδυση τμήματος τάφρου Τ126, δρόμος Πασσά». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 28.225,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ