ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 24.193,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε πληροφορίες  από την έδρα της Δ/νσης  Τεχν. Έργων ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Χ. Παπακώστα 6, στην Άρτα, μέχρι  14-08-2019. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατίθενται και  στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  www.peartas.gov.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681363307, FAX επικοινωνίας 2681027332 και E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , υπάλληλος για επικοινωνία  Λαμπρινή Λάκκα. Για τεχνικές διευκρινήσεις αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Σερβετάς, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., τηλ. 2681363304.
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  20-08-2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 πμ, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ  Α1 τάξης και άνω, καθώς και εμπειροτέχνες που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ, όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου (ΚΑ 2018ΕΠ83000002).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ