1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση - επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 32.258,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Χ. Παπακώστα 6, στην Άρτα, μέχρι την Δευτέρα 07/06/2021. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, ΤΕΥΔ, μελέτη κλπ) διατίθενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της ΠΕ Άρτας: 2. www.peartas.gov.gr.
Πληροφορίες: Λαμπρινή Λάκκα, τηλ. 26813 63307, fax 26810 27332, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
Τεχνικές διευκρινήσεις: Κωνσταντίνος Νάκος, τηλ. 26813 63325, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν 4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω ή στα Νομαρχιακά Μητρώα που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης του έργου.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων της ΠΕ Άρτας 2021.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ