Η Περιφέρεια Ηπείρου με την αρ. 14/483/30-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφοράς για την πραγματοποίηση του έργου: «1.Διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή-τεκμηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας, 2.Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται με τη Γαστρονομία, 3.Δημιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονομίας» στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013".