Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 80.645,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Συνοδευτικά Έντυπα