banner_site_1.jpg
psathas1  

 Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας και  τις υπηρεσίες της.

Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό.

Βασίλειος Ψαθάς - Αντιπεριφερειάρχης Άρτας

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ» (CPV: 45247111-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για αρδευτικά κανάλια»), Κωδικός ΝUTS: EL541 (Ήπειρος – Άρτα, Πρέβεζα), με προϋπολογισμό 1.771.774,19 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και 2.197.000,00 € με ΦΠΑ.


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 1.753.819,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Το παρόν έργο αφορά τις κατασκευές επενδεδυμένων με σκυρόδεμα διωρύγων στις θέσεις των υπαρχουσών διωρύγων με κωδική ονομασία Δ1 Ζώνης Αράχθου, Δ2 Ζώνης Αράχθου και της Δ3 Ζώνης Αράχθου. Εκτός των εργασιών επένδυσης θα γίνουν , όπου απαιτείται ορισμένα πρόσθετα τεχνικά έργα, όπως γέφυρες σε διακλαδώσεις αγροτικών δρόμων ή διαβάσεις σε κτήματα, καθώς και ρουφράκτες για την διανομή του νερού στις δευτερεύουσες διώρυγες , όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και όπου προϋπήρχαν και χρήζουν αντικατάστασης λόγω φθοράς. Οι λεπτομέρειες για την επένδυση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ((www.peartas.gov.gr).)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.06.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (35.435,48 €) και ισχύος τουλάχιστον 13 μήνες και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό ΟΠΣΑΑ (0022102874), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΣΕ08210009.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ τοις εκατό (15 %) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΝΤΕΚΑ (11) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 465/11.03.2022 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος: 188722 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.peartas.gov.gr).μέχρι τις 21.06.2022 (ημερομηνία).
Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. ………….
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2021ΣΕ08210009
(Τα ανωτέρω δύναται να συμπληρωθούν – τροποποιηθούν από τον Δικαιούχο ανάλογα με τους όρους της Διακήρυξης και το είδος της Δημόσιας Σύμβασης)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 
Ακολουθήστε μας
         
Ηλεκτρονικό Καλάθι
Ενημερώστε μας


Πρόβλημα στο οδικό δίκτυο;

Εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Υγειονομική παράβαση;

Ενημερώστε μας,

 Φόρμα Επικοινωνίας

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 53 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ