banner_site_3.jpg
psathas1  

 Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας και  τις υπηρεσίες της.

Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό.

Βασίλειος Ψαθάς - Αντιπεριφερειάρχης Άρτας

 

alt
Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί:

1). η αριθ.1470/9-7-2021 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησηςστη δράσης (δ) του μέτρου 3.1.9  Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid -19 της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».

2). η αριθ. 1471/9-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ) 1η Πρόσκληση για αποζημιώσεις στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών λόγω Covid 19 (Μέτρο 3.2.11) του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Επίσης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με  το αριθ. Α.1142/24-6-2021 (ΑΔΑ:61ΘΩ46ΜΠ3Ζ-ΡΝ9) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών δίδεται  παράταση για την υποβολή των δηλώσεων για την απόδοση του τέλους αλιευτικών πλοίων μέχρι 25 Αυγούστου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Άρτας,
Φλέμινγκ 6, Άρτα. Τηλ.: 2681364461& 2681364464.

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ενημερώνει όλους τους παραγωγούς ακτινιδίων καθώς και όλους όσους διακινούν καρπούς και φυτά ακτινιδιάς όπως εξαγωγείς φυτωριούχους, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς κ.λ.π. ότι στη γειτονική Αιτωλοακαρνανία   εμφανίστηκε η ασθένεια «Βακτηριακό έλκος της Ακτινιδιάς» που προκαλείται από τον επιβλαβή οργανισμού καραντίνας βακτήριο Pseudomonassyringaep.v. actinidiae.

Περισσότερα...

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας ενημερώνει τους  αιγοπροβατοτρόφους του Νομού ότι οι εμβολιασμοί / αιμοληψίες των αιγοπροβάτων  για  την Βρουκέλλωση  των  Αιγοπροβάτων (Μελιταίο  Πυρετό) θα διενεργηθούν από τις 01/03/2021 έως 13/08/2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράφεται  παρακάτω.

Ακόμη  πληροφορούμε  τους  κτηνοτρόφους  ότι:

Ακόμη κι αν δεν έχουν αρνάδες αναπαραγωγής,  οφείλουν  να  είναι  παρόντες  κατά  την επίσκεψή μας στην κοινότητά τους, θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία  από  όλα  τα ενεργά  κριάρια.

Όλα τα καταγεγραμμένα ζώα στο μητρώο της εκμετάλλευσης να φέρουν ενώτια .Μη συμμόρφωση τους θα έχει επιπτώσεις στον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται στην εκμετάλλευσή τους.

Περισσότερα...

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιτήσεις δικαιωμάτων φύτευσης οινάμπελων για το έτος 2021

altΑπό το Τμήμα ποιοτικού & φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας ανακοινώνεται ότι:
Σύμφωνα με την ΥΑ 866/86629/18-03-2020(ΦΕΚ 1422Β/15-4-2020) του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις » οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, (www.minagric.gr) στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2020. Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: • Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα. • Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα. • Τα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια, τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας στο τηλ. 2681364433 (κ. Οικονόμου Γρηγόριο).

 

altΑπό την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας, ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της  υπ’ αριθ 9475/136897/10-10-2018 Υ.Α. οι παραγωγοί μπορούν να προβαίνουν στη συγκομιδή των ακτινιδίων για τις πρώιμες ποικιλίες (summerkiwi, Soreli, GreenLightκ.α.) με την προϋπόθεση ότι τα ακτινίδια έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο ωρίμανσης (τουλάχιστον 6,2ο Brixή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία). Για την ποικιλία Hayward η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής για όλη τη χώρα ορίζεται η 15 Οκτωβρίου και η περίοδος εμπορίας στην εγχώρια αγορά η 1η Νοεμβρίου.

Οι έμποροι και οι συσκευαστές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα ακτινίδια που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις τους, έχουν τον προβλεπόμενο βαθμό ωρίμανσης.

Η αποστολή των ακτινιδίων σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες γίνεται υποχρεωτικά σε συσκευασίες καθαρού βάρους 20 κιλών κατ’ ανώτατο όριο.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ελέγχου εντοπίσουν ποσότητες ακτινιδίων με βαθμό ωρίμανσης μικρότερο από 6,20 Brix, οι ποσότητες αυτές δεσμεύονται άμεσα χωρίς προηγούμενη σύσταση και διατάσσεται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4235/2014 (Α’32) και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 του ίδιου νόμου.

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ακολουθήστε μας
       

Ηλεκτρονικό Καλάθι
Ενημερώστε μας


Πρόβλημα στο οδικό δίκτυο;

Εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Υγειονομική παράβαση;

Ενημερώστε μας,

 Φόρμα Επικοινωνίας

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 140 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αναζήτηση