«Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών για την αριθ.οικ.890/24-03-2022(Α/Α Συστήματος:157750) διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας».

Διακήρυξη