Η Περιφέρεια Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ» (CPV: 45247111-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για αρδευτικά κανάλια»), Κωδικός ΝUTS: EL541 (Ήπειρος – Άρτα, Πρέβεζα), με προϋπολογισμό 1.771.774,19 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και 2.197.000,00 € με ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 1.753.819,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Σχετικά Έγγραφα